Get Adobe Flash player
Home

 

          - เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ลูกจ้างประจำ (10/04/2562)

        - เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (3/04/2562)

         - เรื่อง การประกวดคำขวัญงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (3/04/2562)

         - เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญํติลูกเสือ พ.ศ. ....

          - เรื่อง รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญํติลูกเสือ พ.ศ. ....

          - เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแปรอักษรและกิจกรรมการแสดงงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 (27/02/2562)

          - เรื่อง รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ (16/01/2562)

          - เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ (16/01/2562)

          - เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. .... (28/12/2561)

          - เรื่อง สรุปสาระสำคัญการสัมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. .... (28/12/2561)

          - เรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ... (28/12/2561)

         - ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (25/4/2561)

         - สัญญาจ้างแบบสัญญาจ้างทั่ว ไป (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันซองการจ้าง) (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญาจ้าง) (25/4/2561)

         - บทนิยามการประกวดราคา / บัญชีเอกสารส่วนที่ 1-2 (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า) (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) (25/4/2561)

         - การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (25/4/2561)

         - ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา (25/4/2561)

         - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการรางวัลลูกเสือโลก รุ่นที่ 1 (กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (18/4/2561)

         - กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (1/9/2560)

         - เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย       


        - เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

       
- เรื่อง แบบสำรวจค่ายลูกเสือ

       
- เรื่อง มาตรฐานค่ายลูกเสือ

       
- เรื่อง เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งค่ายลูกเสือ        - เรือง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติและการใช้ชีวิตชาวค่ายลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๔ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
       

        - เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติและการใช้ชีวิตชาวค่ายลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา        

        - เรือง ประชาสัมพันธ์เขาร่วมงานสกีแคมป์นานาชาคิ ครั้งที่ 6 ณ ประเทศเกาหลีใต้

       
- เรือง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ เขตภาคภื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 13 และงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ประเทศออสเตรเลีย ครั้งที่ 21 ณ ประเทศออสเตรเลีย


        - เรือง ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


        - เรื่อง งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศบังคลาเทศ


        - เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ณ ประเทศสิงคโปร์


        - เรื่อง งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาเซียน ณ ประเทศบรูไน


        - เรื่อง งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

        - เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556        - การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ (9/1/2562)

        - เรื่อง เหรียญลูกเสือยั่งยืน (25/10/2561)

        - ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

        - เรื่อง การให้บริการจำหน่ายวุฒิบัตรทางการลูกเสือผ่านการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)


 

 

 

 

สำรวจความคิดเห็น

เมื่อนึกถึงลูกเสือคิดถึงอะไร
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังคมลูกเสือออนไลน์

บุคคลออนไลน์

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์