Get Adobe Flash player
Home

 

         - เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน (22/10/2561)

       - เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ราย (02/10/2561)

        - เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้าค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียร (9/08/2561)

         - ผลสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ (9/08/2561)

         - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ ตำแหน่งหัวหน้าค่ายลุกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ (6/08/2561)

         - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ (6/08/2561)

         - เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ๔ ตำแหน่ง จำนวน ๕ อัตรา (19/07/2561)

         - เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน หัวหน้าค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ อัตรา (16/07/2561)

         - เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าค่ายหลวงบ้านไร่ (28/06/2561)

         - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (22/06/2561)

         - เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน หัวหน้าค่ายลูกเสือ (05/06/2561)

         - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (23/5/2561)

         - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือปรับปรุงที่พักผู้เข้ำรับการฝึกอบรมและปรับปรุงที่พักวิทยากร ของค่ายหลวงบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/5/2561)

         - เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือปรับปรุงหอประชุมพร้อมครุภัณฑ์ ค่ายลูกเสือรัตรสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/5/2561)

         - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานประเภทผู้บริหาร สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (10/5/2561)

         - ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพค่ายลูกเสือแห่งชาติ เป็นศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือระดับนานาชาติ (25/4/2561)

         - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพค่ายลูกเสือแห่งชาติ เป็นศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือระดับนานาชาติ (25/4/2561)

         - ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (25/4/2561)

         - สัญญาจ้างแบบสัญญาจ้างทั่ว ไป (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันซองการจ้าง) (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญาจ้าง) (25/4/2561)

         - บทนิยามการประกวดราคา / บัญชีเอกสารส่วนที่ 1-2 (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า) (25/4/2561)

         - แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) (25/4/2561)

         - การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (25/4/2561)

         - ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา (25/4/2561)

         - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการรางวัลลูกเสือโลก รุ่นที่ 1 (กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (18/4/2561)

         - กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (1/9/2560)

         - เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย       


        - เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

       
- เรื่อง แบบสำรวจค่ายลูกเสือ

       
- เรื่อง มาตรฐานค่ายลูกเสือ

       
- เรื่อง เกณฑ์การประเมินการจัดตั้งค่ายลูกเสือ        - เรือง ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


        - เรื่อง งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศบังคลาเทศ


        - เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ณ ประเทศสิงคโปร์


        - เรื่อง งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาเซียน ณ ประเทศบรูไน


        - เรื่อง งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

        - เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556        - เรื่อง เหรียญลูกเสือยั่งยืน (25/10/2561)

        - ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

        - เรื่อง การให้บริการจำหน่ายวุฒิบัตรทางการลูกเสือผ่านการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)


 

 

 

 

สำรวจความคิดเห็น

เมื่อนึกถึงลูกเสือคิดถึงอะไร
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังคมลูกเสือออนไลน์

บุคคลออนไลน์

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์