ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ส่งลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การอบรมผู้กำกับลูกเสือ ของสมาคมลูกเสือแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ จำนวน ๒ รายการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประกวดราคาจ้างโครงการงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (6 รายการ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

พันธกิจลูกเสือไทย

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ อ่านต่อ...


คำสั่งแต่งตั้ง

ดูทั้งหมด

242.2562.pdf241.2562.pdf240.2562.pdf239.2562.pdf238.2562.pdf

รับสมัครงาน

ดูทั้งหมด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งบริหาร สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ต าแหน่งบริหาร สังกัดส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ภารกิจผู้บริหาร

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยื่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

รองเลขาธิการ

รอการอัพเดท

ผู้ช่วยเลขาธิการ

รอการอัพเดท

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ส่งลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ส่งลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การอบรมผู้กำกับลูกเสือ ของสมาคมลูกเสือแห่งชาติประเทศสิงคโปร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ จำนวน ๒ รายการ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ