ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ จำนวน ๒ รายการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอขอบคุณคณะกรรมการการส่งเสริมศูนย์เยาวชนบางนา ที่ทำหนังสือขอแสดงความชื่นชมและภาคภูมิกับสถาบันลูกเสือ ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (8 รายการ)

รายละเอียด ดังแนบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ

รายละเอียด ดังแนบ

พันธกิจลูกเสือไทย

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ อ่านต่อ...


คำสั่งแต่งตั้ง

ดูทั้งหมด

242.2562.pdf241.2562.pdf240.2562.pdf239.2562.pdf238.2562.pdf

รับสมัครงาน

ดูทั้งหมด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งบริหาร สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ต าแหน่งบริหาร สังกัดส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ภารกิจผู้บริหาร

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยื่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

รองเลขาธิการ

รอการอัพเดท

ผู้ช่วยเลขาธิการ

รอการอัพเดท

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)

การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562

การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ