แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย 
  2. ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือให้มีประสทธิภาพ 
  3. พัฒนาระบบ วิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้มีประสิทธภาพ 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและเครือข่ายทางการลูกเสือให้เข้มแข็ง 
  5. พัฒนาระบบ รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  1. หลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท มีความทันสมัย 
  2. ค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. มีระบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
  4. บุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่ายได้รับการพัฒนาที่มีมาตรฐานและเข้มแข็ง 
  5. มีระบบการบริหารจัดการทดแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์

  1. จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 
  2. จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 
  3. จำนวนค่ายลูกเสือที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  4. จำนวนกิจการลูกเสือที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  5. ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
  6. ร้อยละของบุคลากรทางการลูกเสือที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน 
  7. ร้อยละของเครือข่ายทางการลูกเสือที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง 
  8. จำนวนระบบการบริหารจัดการทดตามหลักธรรมาภิบาล