จัดซื้อจัดจ้าง

เข้าสู่เว็บไซต์

จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตแบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 10 มิ.ย. 67 14/3/67 ประกาศ : ประกวดราคาจ้างผลิตแบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (E-Bidding) 14/3/67 ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือรัตรสาร (E-Bidding) 6/3/67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ 15/1/67 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไวร์เมช จ.สงขลา (E-Bidding) ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาปรับปรุงที่พักผู้เข้าฝึกอบรม ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี (e-bidding) ประกาศ เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงที่พักผู้เข้าฝึกอบรม 10 หลัง ค่ายวชิราวุธ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงที่พัก ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (E-Bidding) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมฯ จ.ตรัง แบบ สขร. งบประมาณประจำปี 2566 รายการขายทอดตลาด (ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา) ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 287 รายการ (ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา) ประกาศ ประกวดราคาซื่อคุรภัณฑ์ สำนักงาน ( E-Bidding) ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ ค่ายหลวงบ้านไร่ จ.ราชบุรี ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือไทยเฉิมพระเกียริ จ.ตรัง (e-bidding) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตแบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ค่ายหลวงบ้านไร่ จ.ราชบุรี (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตแบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคา ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (E-bidding) ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน (E-bidding) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมฯ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 11 หลัง (E-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงที่พักผู้เข่ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมฯ จ.ตรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเหรียญลูกเสือยั่งยืนพร้อมกล่อง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 3 หลัง จ.ชลบุรี (e-bidding) ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน สลช. จำนวน 3 หลัง จ.ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานพร้อมกล่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 6 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E-Bidding) ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักฯ ด้วยวิธีการ (E -Bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาแผยแพร่ ประกาศ ประกวดก่อสร้างการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ (E-Bidding) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายรัตรสาร 6 หลัง ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พัก ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (E-Bidding) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือการลูกเสือไทย ณ ปีที่ 109 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ (E-Bidding) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ จ.ตรัง (E-Bidding) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สนาม 8 รายการ (E-bidding) ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา จำนวน 2 รายการ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือการลูกเสือไทย 109 ปี ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณท์ยานพาหนะ 1 รายการ (E-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ของค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม (เต็นท์) (E-Bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ (E-Bidding) ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (E-Bidding) ประกวดราคาจ้างพิมหนังสือ การลูกเสือไทย ณ ปีที่ 109 (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (E-Bidding) ประกาศ ขายทอดตลอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 34 รายการ ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาสร้างสิ้งปลูกสร้าง ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 รายการ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 15 รายการ (E-Bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุง 3 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การเกษตร 6 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 11 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุง 1 รายการ ประผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุง 1 รายการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถนั่งส่วนกลาง) รวม 1 รายการ (E-Bidding) ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ รวม 10 รายการ (E-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง รวม 2 รายการ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ (E-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง รวม 3 รายการ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี (E-Bidding) ประกวดราคาสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุ รวม 11 รายการ (E-Bidding) ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำของที่ระลึกลูกเสือมัคคุเทศก์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกกิจกรรมลูกเสือมัคคุเทศน์ (E-Bidding) ประกวดราคากลางซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประดวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบริการอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม 8 รายการ (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเชล) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการอาคาร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) และอาคารประกอบ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์อื่นๆ (เต้นท์นอน) จำนวน ๔ รายการ ประกวดราคากลางซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เต้นท์นอน) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพค่ายลูกเสือแห่งชาติ