การลูกเสือโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

กำเนิดลูกเสือโลก

การลูกเสือเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกในโลก เมื่อ พ.ศ.2451 โดยพลโท ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell) หรือ B-P มูลเหตุจูงใจที่ตั้งกองลูกเสือขึ้นมาก็คือ ท่านไปรับราชการทหารโดยไปรักษาเมืองมาฟฟิคิง (Mafiking) อันเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในสหภาพแอฟริกาใต้ ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นกับพวกบัวร์ (Boer)

อ่านต่อ

Asia-Pacific

ภารกิจและวิสัยทัศน์ของสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ภารกิจของการลูกเสือคือการให้การศึกษาแก่เยาวชนผ่านกระบวนการ ทางหลักศีลธรรมจากกฎและคำปฎิญาณของลูกเสือ เพื่อช่วยสร้างโลกที่ดี ที่ซึ่งมีบุคคคมีหน้าที่แก่สังคม โดยการ...

อ่านต่อ

องค์การลูกเสือโลก

      สำนักงานลูกเสือโลก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1922 ได้รวบรวมประเทศสมาชิก ที่ดำเนินการกิจการลูกเสือเข้า ด้วยกัน ปัจจุบันการลูกเสือได้เจริญเติบโตและแพร่ขยายไปทั่วโลก ซึ่งมีสมาชิก 57 กว่าล้านคนและมากกว่า 170 ประเทศ ทั่วโลก และเขตปกครองอาณานิคมแคว้นต่าง ๆ ทั่วโลก มีองค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement) สำนักงานเลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลก  ตั้งอยู่ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการฯ ดูแลการดำเนินงานของประเทศสมาชิก ให้พัฒนาไปตามกรอบนโยบายและแนวทางขององค์การลูกเสือโลกและตามมติของที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) ซึ่งจัดให้มีขึ้นในทุก ๆ 3 ปี

อ่านต่อ