วัตถุประสงค์ลูกเสือแห่งชาติ

วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

(1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 
(2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
(3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสม 
(5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ