ข้อมูล สลช.

เข้าสู่เว็บไซต์

ข้อมูลสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

แผนยุทธศาสาตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การขับเคลื่อนจริยธรรม การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน(การดำเนินงาน)

แผนการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การให้บริการ

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ รายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ คู่มือการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด คูู่มือ ขั้นตอนการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน มาตรฐานค่ายลูกเสือ เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการจัดตั้งค่ายลูกเสือ คู่มือบริการส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์ คู่มือบริการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ คู่มือบริการ การขอเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ แนวทางการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

การตรวจสอบรายงานการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร สลช. กฏ และคำปฏิญาณ คติพจน์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การขับเคลื่อนจริยธรรม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ การปฏิบัติงาน ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ แนวทางในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ การปฏิบัติงาน ส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Social Network

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงาน/ข้อมูลเชิงสถิติ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ