ข้อมูล สลช.

ข้อมูลสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การให้บริการ

มาตรฐานค่ายลูกเสือ เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการจัดตั้งค่ายลูกเสือ คู่มือบริการส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์ คู่มือบริการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ คู่มือบริการ การขอเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ คู่มือบริการ การขอผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร สลช. กฏ และคำปฏิญาณ คติพจน์

การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรฐาน

การปฏิบัติงานของ สลช. การปฏิบัติงาน ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ การปฏิบัติงาน ส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

การวิเคราะห์มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปรงใสและการป้องกันทุจริต มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Social Network

การจัดการเรื่องทุจริต

แนวปฎิบัติเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงาน/ข้อมูลเชิงสถิติ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ