เหรียญลูกเสือ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

เข้าสู่เว็บไซต์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

อ่านต่อ

เหรียญลูกเสือสดุดี

อ่านต่อ

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ

อ่านต่อ

เหรียญลูกเสือยั่งยืน

อ่านต่อ

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

อ่านต่อ

เข็มลูกเสือสมนาคุณ

อ่านต่อ

เหรียญสดุดีลูกเสือโลก

BRONZE WOLF AWARD : เหรียญสดุดีลูกเสือโลก รางวัล Bronze Wolf ซึ่งเป็นรางวัลเดียวที่มอบโดยคณะกรรมการลูกเสือโลก ให้กับบุคคลที่กระทำประโยชน์ และคุณงามความดีอย่างดีเยี่ยมให้กับ การลูกเสือในช่วงแรกเริ่มของการพัฒนากิจการลูกเสือ ลอร์ด เบเดน โพเวลส์ ริเริ่มการมอบรางวัล Silver Wolf ให้กับบุคคลซึ่งกระทะคุณงามความดีแก่การลูกเสือ...

อ่านต่อ

Chairman's Award

รางวัลประธานคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก การพิจารณามอบรางวัล Chairman's Award ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้...

อ่านต่อ

APR Award for Distinguished Service

รางวัลการส่งเสริมกิจการลูกเสือ และการบริการอย่างโดดเด่นภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก รางวัลการส่งเสริมกิจการลูกเสือ และการบริการอย่างโดดเด่นภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก มอบแก่ผู้กำกับลูกเสือโดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการลุูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้...

อ่านต่อ

Certificate of Good Service Award

ประกาศนียบัตรรางวัลการบริการดีเด่น รางวัลนี้จะมอบแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ และให้การบริการและอุทิศตนแก่กิจการลูกเสือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ี้...

อ่านต่อ