หน้าที่และอำนาจ

เข้าสู่เว็บไซต์

อำนาจหน้าที่

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

        สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการลูกเสือของชาติ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551  เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2551  มีหน้าที่อำนาจ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของ  สภาลูกเสือไทย รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
        1.ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย
        2. ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือดำเนินการใด ๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน
        3. ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอื่น
        4. รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
        5. ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือไทยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติรวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ
        6. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
        7. จัดทำรายงานประจำปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
        8. จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ
        9. ประสานและส่งเสริมสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
       10. ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่อนาคต (Vision for Scout)  2567 - 2570

        พัฒนางานลูกเสือของประเทศให้มีความทันสมัย และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน เป็นพลเมืองดี
เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ “เรียนดีมีความสุข”

ค่านิยมองค์กร : SCOUT

         Sincerity      ความจริงใจ
         Courtesy     ความสุภาพอ่อนโยน
         Obedience   ความเชื่อฟัง การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ         
         Unity          ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นเอกภาพ
         Thrifty        ความประหยัด การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานและชีวิตส่วนตัว

พันธกิจ

        1. น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติในงาน
ลูกเสือให้เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนของชาติ
        2. พัฒนาลูกเสือตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา
จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความ
สามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ

เป้าหมาย (Goal)
 1.เด็กและเยาวชน มีพื้นฐานที่ดี 4 ด้าน
     1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
         วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจและศรัทธาในครอบครัว ชุมชน ศาสนา
                            สถาบันพระมหากษัตริย์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย
     2) มีพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่ดีและมั่นคง
         วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอุปนิสัยให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นคนดีรู้จักแยกแยะสิ่งที่ดี-ชั่ว/ ถูก-ผิด
     3) ทํางานเป็นและมีงานทํา
         วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอุปนิสัยรักงาน-ขยันขันแข็งและพึ่งตนเองได้ให้แก่เด็กและเยาวชน
     4) เป็นพลเมืองดี
       วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนไทยมีน้ําใจ รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

2. เด็กและเยาวชนสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม และเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
     1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
     2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
     3) ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
     4) ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
     5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ