กำเนิดลูกเสือโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

Asia-Pacific

Mission & Vision of the APR

ภารกิจและวิสัยทัศน์ของสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ภารกิจของการลูกเสือคือการให้การศึกษาแก่เยาวชนผ่านกระบวนการ ทางหลักศีลธรรมจากกฎและคำปฎิญาณของลูกเสือ เพื่อช่วยสร้างโลกที่ดี ที่ซึ่งมีบุคคคมีหน้าที่แก่สังคม โดยการ

- ให้เยาวชนได้รับการศึกษา 
- ใช้กระบวนการที่ทำให้เยาวชนเป็นคนที่พึ่งตนเองได้ สนับสนุนสังคม และมีความรับผิดชอบ 
- ให้การช่วยเหลือ เสริมสร้างหลักศีลธรรม ตามกฎและคำปฎิญาณของลูกเสือ

วิสัยทัศน์ สำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกต่อการลูกเสือในปี 2556

- เป็นการศึกษาที่มีคุณค่า และน่าเชื่อถือ 
- เป็นการร่วมมือทางด้านศึกษา 
- ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
- สำนักงานลูกเสือสามารถพึ่งตนเองได้ อิสระ และมีการจัดการที่ดี 
- มีจำนวนสมาชิกลูกเสือมากขึ้น 
- ขยายไปสู่ประเทศที่ยังไม่เป็นสมาชิก 
- มีความเชื่อถือ และใสสะอาด 
- มีการใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีมากขึ้น 
- มีส่วนสนับสนุนสังคมและประเทศชาติ 
- มีความแน่นแฟ้นในกิจการลูกเสือ 
- อนุรักษ์ธรรมชาติ 

Email : asia-pacific@scout.org 
Website : http://www.scout.org/asia-pacific 
Postal Address 
World Scout Bureau/Asia-Pacific Region 
P.O. Box 4050, MCPO 1280 
Makati City, Philippines 
Street Address 
4th floor ODC International Plaza Building 219 Salcedo Street, 
Legaspi Village, Makati City 1229, Philippines 
Tel No : +63 2818 0984 / 899 2712 
+63 2760 0719 / 2760 0720 
Fax No : +63 2819 0093