กำเนิดลูกเสือโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

องค์การลูกเสือโลก

      สำนักงานลูกเสือโลก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1922 ได้รวบรวมประเทศสมาชิก ที่ดำเนินการกิจการลูกเสือเข้า ด้วยกัน ปัจจุบันการลูกเสือได้เจริญเติบโตและแพร่ขยายไปทั่วโลก ซึ่งมีสมาชิก 40 กว่าล้านคน ใน 171 ประเทศ และเขตปกครองอาณานิคมแคว้นต่าง ๆ ทั่วโลก มีองค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement) โดยสำนักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ส่วนสำนักงานเลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลก (The Secretary General’s Office) ตั้งอยู่ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการฯ ดูแลการดำเนินงานของประเทศสมาชิก ให้พัฒนาไปตามกรอบนโยบายและแนวทางขององค์การลูกเสือโลกและตามมติของที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) ซึ่งจัดให้มีขึ้นในทุก ๆ 3 ปี

ภารกิจ “ภารกิจของการลูกเสือ คือ การมีส่วนร่วมในการศึกษาของเยาวชน ผ่านระบบคุณค่าตามกฎของลูกเสือ และคำปฏิญาณของลูกเสือ ที่จะช่วยสร้างโลกที่ดีกว่า และร่วมมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในสังคม” ในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 35 ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปีค.ศ. 1999

วิสัยทัศน์ “ภายใน ปี พ.ศ. 2566 การลูกเสือจะต้องเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนทางการศึกษาชั้นนำของโลก อีกทั้ง ทำให้เด็กและเยาวชนกว่า 100 ล้านคน เติบโตเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น (Active citizen) และ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกตามค่านิยมร่วมแบ่งปันกันในชุมชน สังคมและระดับโลก” นำเข้าไว้ในวาระการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 40 ณ เมืองลจาลบานา ประเทศสโลวีเนีย เมื่อ ปี ค.ศ. 2014