เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

เข้าสู่เว็บไซต์

APR Award for Distinguished Service

รางวัลการส่งเสริมกิจการลูกเสือ และการบริการอย่างโดดเด่นภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก มอบแก่ผู้กำกับลูกเสือโดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการลุูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้


1. คณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจะพิจารณาจากการแนะนำของคณะกรรมการพิจรณาผู้รับรางวัล โดยไม่พิจารณาจากนิสัยส่วนตัว 
2. รางวัลได้จัดทำขึ้นเพื่อการทำคุณงามความดี และความเป็นผู้นำแก่กิจการลูกเสือโลกเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี คณะกรรมการพิจรณาผู้รับรางวัล จะมอบรางวัลให้กับการเสียสละของบุคคลซึ่งส่งเสริมกระบวนการลูกเสือ มิใช่แค่ประเทศตน แต่รวมถึงประเทศสมาชิกลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
3. รางวัลจะมอบให้แก่บุคคลที่มีผลงานช่วยเหลือกิจการลูกเสือหริอดำรงตำแหน่งในหัวข้อต่างๆ อย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 
    - การประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
    - คณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
    - สำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
    - สำนักงานลูกเสือของประเทศสมาชิกลูกเสือเอเชียแปซิฟิก หรือลูกเสือโลก 
    - สำนักงานลูกเสือโลก 
    - คณะกรรมการลุกเสือโลก 
    - องค์กรการพัฒนาระหว่างประเทศ 
4. รางวัลจะมอบในโอกาสสำคัญหรืองานต่างๆ หรือขณะที่ประธานคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เดินทางเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นเกียรติ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
5. รางวัลนี้สำหรับบุคคลทางด้านลูกเสือที่เสียสละ และช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างดีเยี่ยมในระดับสากล และเป็นผู้รับรางวัล APR Chairman's Award แล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
6. การเสนอซื่อให้กับคณะกรรมการพิจรณาผู้รับรางวัล จะต้องกระทำก่อนอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการมอบรางวัล 
7. รางวัลจะต้องไม่มอบมากกว่า 1 บุคคลต่อ 1 ประเทศ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี 
8. คณะกรรมการพิจรณาผู้รับรางวัล จะต้องส่งเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคณะกรรมการลูกเสือเอเชียแปซิฟิกชุดปัจจุบันและอดีต ประธานอนุกรรมการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค และบุคคลสำคัญของสำนักงานลูกเสือเพื่อให้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล 

การแนะนำ หรือเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ต่อคณะกรรมการพิจรณาผู้รับรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. การเสียสละความช่วยเหลือต่อการลูกเสือทั้งในระดับโลก นานาชาติ และในประเทศของตนเองอย่างต่อเนื่องและดีเยี่ยม 
2. ให้มีการกระจายการให้รางวัลทั่วทั้งภาคพื้น 
3. การพิจารณาจะกระทำเมื่อบุคคลยังทำการลูกเสืออยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่ผู้รับรางวัลอยู่ระหว่างการเกษียณอายุลูกเสือ 
4. คณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกชุดปัจจุบันไม่สามารถเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนี้ได้ 

ลูกเสือไทยที่ได้รับรางวัล APR Award for Distinguished Service ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

1996 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
1999 นายแพทย์บุญสม มาร์ติน 
2004 นายสุธรรม พันธุศักดิ์ 
2009 นางสุมน สมสาร