เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

เข้าสู่เว็บไซต์

Chairman's Award

การพิจารณามอบรางวัล

การพิจารณามอบรางวัล Chairman's Award ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ประธานคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจะตัดสินใจตามข้อแนะนำของคระกรรมการรางวัล 
- รางวัลจะมอบให้เพื่อการช่วยเหลือที่ดีและมีค่าตอการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
- รางวัลจะมอบให้บุคคลกระทำตนเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆมากกว่า 1 ข้อ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี 

1. การสัมมนาลูกเสือเอเชียแปซิฟิก 
2. คณะกรรมการลูกเสือเอเชียแปซิฟิก 
3. คณะกรรมการย่อยลูกเสือเอเชียแปซิฟิก 
4. หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเอเชียแปซิฟิก 
5. สำนักงานลุกเสือโลก เมืองเจนิวา และสำนักงานลูกเสือเอเชียแปซิฟิก 
6. การสัมมนาลูกเสือโลก 
7. คณะกรรมการลุกเสือโลก 
8. องกรณ์พัฒนาระหว่างประเทศ 
9. กิจกรรมหลักต่างๆทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโลก 

- รางวัล Chairman's Award จะมอบให้ในงานสำคัญต่างๆ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือเมื่อประธานเยือนสำนักงานลูกเสือของผู้รับรางวัล สำนักงานลูกเสือควรจะได้รับเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการมอบ การมอบรางวัลไม่จำเป็นต้องอนุมัติจากสำนักงานลูกเสือ 
- รางวัลนี้จะมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทางลูกเสือ 
- คณะกรรมการรางวัลจะทำการเสนอซื่อต่อประธานลูกเสือเอเชียแปซิฟิก 1 เดือนก่อนการมอบรางวัล 
- ไม่มีการจำกัดจำนวนการมอบรางวัลในแต่ละปี

การเสนอชื่อ

การเสนอชื่อจะกระทำโดยสมาชิกปัจจุบันของคณะกรรมการลูกเสือเอเชียแปซิฟิก รวมไปถึงสมาชิกเก่าประธานกรรมการย่อยลูกเสือเอเชียแปซิฟิกและผู้ตรวจการต่างประเทศของสำนักงานลูกเสือ

ผู้ที่ได้รับรางวัล Chairman's Award

1998 นางสุมน สมสาร 
1999 นายสุธรรม พันธุศักดิ์ 
2001 นายอาณัฐชัย รัตตกุล 
2004 นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ 
2004 นายพรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ 
2007 นายสมมาต สังขพันธ์ 
2009 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่