เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

เข้าสู่เว็บไซต์

เหรียญสดุดีลูกเสือโลก

BRONZE WOLF AWARD : เหรียญสดุดีลูกเสือโลก

รางวัล Bronze Wolf ซึ่งเป็นรางวัลเดียวที่มอบโดยคณะกรรมการลูกเสือโลก ให้กับบุคคลที่กระทำประโยชน์ และคุณงามความดีอย่างดีเยี่ยมให้กับ การลูกเสือในช่วงแรกเริ่มของการพัฒนากิจการลูกเสือ ลอร์ด เบเดน โพเวลส์ ริเริ่มการมอบรางวัล Silver Wolf ให้กับบุคคลซึ่งกระทะคุณงามความดีแก่ การลูกเสือ แต่รางวัล Silver Wolfเป็นรางวัลที่มอบจากการสมาคมลูกเสืออังกฤษเท่านั้น

ในปี พ.ศ. 2467 คณะกรรมการลูกเสือโลก ได้ตัดสินใจว่าคณะกรรมการลุกเสือโลกจะต้องมีรางวัลที่ออกในนามของตัวเอง จึงขออนุญาตจาก ลอร์ด เบเดน โพเวลส์ ผู้ซึ่งต้องการที่จะกำหนดจำนวนของการมอบรางวัล และการเสนอของคณะกรรมการลูกเสือโลกก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

การสนทนาเรื่องรางวัลมีการเริ่มขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2475 และก็ได้ ข้อสรุป ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2477 คณะกรรมการลูกเสือโลกได้อนุมัติ การมอบรางวัล Bronze Wolf อย่างเป็นทางการวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2478 ที่กรุง StockHolm ประเทศสวีเดน และได้ประทานรางวัล Bronz Wolf จากการเสนอของ นายเวอเทอต์ เฮดด์ ครั้งแรกให้แก่ ลอร์ด เบเดน โพเวลส์

ในการที่จะทำให้การมอบรางวัลสมเกียรติ คณะกรรมการลูกเสือโลกได้จำกัดจำนวนการมอบรางวัลให้แก่บุคคล 2 คน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ถึงกระนั้นการมอบรางวัลก็ยิ่งมีน้อยกว่าคือมีการมอบรางวัล แค่ 12 ครั้ง จากปี พ.ศ. 2474 ถึงปี 2498

เนื่องจากการลูกเสือเจริญมากขึ้น การมอบรางวัลก็มีมากขึ้นด้วย ระหว่างปี 2498 ถึง 2545 มีการมอบรางวัลมากถึง 308 ครั้ง ทางคณะกรรมการลูกเสือโลกได้กำหนดว่าการมอบรางวัล 1 ครั้ง ต่อจำนวนสมาชิกทั่วโลก 2,000,000 คน

ลูกเสือไทยที่ได้รับ Bronze Wolf Award

พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พ.ศ. 2514 นายอภัย จันทวิมล 
พ.ศ. 2519 นายจิตร ทังสุบุตร 
พ.ศ. 2525 นายกอง วิสุทธารมณ์ 
พ.ศ. 2531 นายเพทาย อมาตยกุล 
พ.ศ. 2533 นายแพทย์บุญสม มาร์ติน 
พ.ศ. 2539 นางสุมน สมสาร 
พ.ศ. 2540 นายสุธรรม พันธุศักดิ์ 
พ.ศ. 2551 นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์