เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

เข้าสู่เว็บไซต์

Certificate of Good Service Award

คณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จะมอบรางวัลนี้ให้กับผู้กำกับลูกเสือตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

รางวัลนี้จะมอบแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ และให้การบริการและอุทอศตนแก่กิจการลูกเสือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

- สมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
- คณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
- คณะอนุกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
- สำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
- งานสำคัญต่างๆ ทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
- การบริการต่างๆ ในประเทศ 

Certificate of Good Service Award

ประกาศนียบัตรรางวัลการบริการดีเด่น จะมอบในโอกาสสำคัญต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ ขณะที่ประธานคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเยือนประเทศต่างๆในกลุ่มสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติ

รางวัลนี้มอบให้แก่อาสาสมัคร และผู้กำกับลูกเสือ โดยคณะกรรมการพิจรณารางวัลจะเป็นผู้พิจารณา และทำการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการมอบรางวัล

ผู้รับการเสนอชื่อจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกปัจจุบัน รวมถึงอดีตคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประธานคณะกรรมการย่อยลูกเสือเอเชียแปซิฟิก และผู้ตรวจการฝ่ายต่างประเทศของสำนักงานลูกเสือ

ลูกเสือไทยที่ได้รับรางวัล Certificate of Good Service Award : ประกาศนียบัตรรางวัลการบริการดีเด่น มีดังนี้ 
2007 ดร.อำนาจ ช่างเรียน 
2009 นาวสาวกิ่งโพยม บุษบงค์