ข้อมูล สลช.

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ดาวน์โหลด

ประจำปี พ.ศ. 2566