ข้อมูล สลช.

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มุ่งปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้ที่ทุกส่วน ของสำนักงานลูกเสือห่งชาติ 
นอกจากนี้ยังมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.ส่งมายังที่อยู่

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
60/38 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel: 038 - 190798 / 038 - 190799  Fax: 02-281-5511

2.ร้องเรียน / ขอความเป็นธรรม / การแจ้งปัญหา

โดยสามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียน โดยตรง ผ่านทาง (งานนิติการ) 
อีเมล: complaint@scoutthailand.org 
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ
 Tel : 02-281-5510