ข้อมูล สลช.

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการ ดังนี้

 

ดาวน์โหลด

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567