ข้อมูล สลช.

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการ ดังนี้

  1. โครงการพัฒนาบุคลกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันในองค์กร
  2. โครงการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (JOB DISCRIPTON) ของสำนักงาน
  3. โครงการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะ ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ
  4. โครงการพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน

โดยทั้ง ๔ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น