ข้อมูล สลช.

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน สำนักงานจึงมีนโยบายทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานยึดมั่น จริยธรรม จรรยาบรรณ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. พนักงานทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี โดยยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร