ข้อมูล สลช.

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน