ข้อมูล สลช.

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มุ่งปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้ที่ทุกส่วน ของสำนักงานลูกเสือห่งชาติ 
นอกจากนี้ยังมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.ส่งมายังที่อยู่

ศูนย์ประสานงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

2.ร้องเรียน / ขอความเป็นธรรม / การแจ้งปัญหา

โดยสามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียน โดยตรง ผ่านทาง (งานนิติการ) 
อีเมล: complaint@scoutthailand.org
หรือ 022815510
หรือติดต่อร้องเรียนด้วยตนเองที่งานนิติการ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ