ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการนำลูกเสือและเนตรนารีไปเดินทางไกลและแรมคืน

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีหนังสือถึงผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัดขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการนำลูกเสือและเนตรนารีไปเดินทางไกลและแรมคืนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความปลอดภัยของลูกเสือและเนตรนารี ตามข้อบังคับ ระเบียบและหนังสือสั่งการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด