ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

ด้วยสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ กําหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริม ให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนําโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมือง ที่เข้มแข็ง และบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกที่ดี ให้กับลูกเสือได้ร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎ และคําปฏิญาณของลูกเสือ และจะขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ สํานักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ดังนั้น เพื่อให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา