ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) รุ่นที่ 139 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป อดีตกรรมการสภาลูกเสือไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) รุ่นที่ 139 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ นายอมร ชุมศรี และผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี

โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 จำนวน 3 รุ่นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ขั้นสูงสุด (A.T.C.) หรือเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือได้

2. เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ทักษะในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ผ่านการฝึกอบรมให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้รับการฝึกอบรมจำนวน 45 คน