ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

วันที่  ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕ นายสุทิน แก้วพนา  เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน  วันศุกร์ที่  ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕  ณ  ห้องประชุม ๑  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  อำเภอสรีราชา  จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   บุคลากรทางการลูกเสือ  และผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

                   ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๖๒๘ ราย  โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน  ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิธีรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ในสถานที่ที่เหมาะสมนั้น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักงานลูกเสือจังหวัด ได้จัดพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน  พร้อมกัน ทั่วประเทศ  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

                   โดยในวันนี้  มีบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี  สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

                   ขอแสดงความยินดี  กับผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนทุกท่าน  การได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญ และยืนยันได้ว่าท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทำงานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ  จึงเป็นบุคลากรทางการลูกเสือ ที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีความภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่ง