ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕  ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมี  นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  หน่วยงานราชการจังหวัดชลบุรี และบุคลากรทางการลูกเสือ      เข้าร่วมในพิธี

 

วันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ   “คณะลูกเสือแห่งชาติ” 

ตามประเพณีที่ปฏิบัติ  ลูกเสือ  เนตรนารี  จะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู  กตเวทิตาธรรม  ด้วยการประกอบพิธีถวายพวงมาลา  ถวายราชสดุดี  และแต่งเครื่องแบบลูกเสือ  เนตรนารี  พร้อมออกบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายเป็นราชสักการะ สำหรับส่วนกลาง  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลา ในนาม “คณะลูกเสือแห่งชาติ” และถวายราชสดุดี  ณ  สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้  มีลูกเสือ เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชา ร่วมประกอบพิธีประมาณ  ๑,๖๐๐  คน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

เลขาธิการสำนักงานลูฏเสือแห่งชาติ กล่าวว่า ด้วยวันนี้ของทุกปี เป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ลูกเสือ เนตรนารี  บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องด้วยเป็น “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง วันนี้ลูกเสือทุกหน่วยเหล่าได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี  ณ  สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร  ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และนับเป็นโอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าได้มาพบปะกับลูกเสือ  เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ   ในพิธีการที่สำคัญ  ในวันนี้

                   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น  ต้องมีกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์จึงทรงตั้งกองเสือป่า  และนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร  เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ  ต่อมาได้ทรงเล็งเห็นถึง  การปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ ในการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  จึงทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔ พระองค์ได้ทรงดำเนินการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ลักษณะการปกครอง และฝึกอบรมลูกเสือในกองที่ตั้งใหม่ด้วยพระองค์เอง และมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกมณฑลของประเทศ  จึงทำให้กิจการลูกเสือมีความเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามกาลสมัยจวบจนปัจจุบัน นับเป็นปีที่ ๑๑๑ แล้ว

กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  ผู้ที่รับผิดชอบการบริหารกิจการลูกเสือทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ต้องรู้จักใช้โอกาสและความสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์  โดยใช้คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นหน่วยขับเคลื่อนซึ่งคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปรียบคล้ายกับศีล คือเป็นข้อปฏิบัติ ซึ่งลูกเสือทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติตาม  หากลูกเสือทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม  ย่อมจะมีคุณธรรมและจริยธรรมสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอยากเห็นคนไทยในชาติบ้านเมืองมีความสามัคคี  มีวินัย ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมที่สำคัญในการพัฒนาและ หล่อหลอมเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมๆกับสร้างเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจแข็งแกร่ง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นำประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด อันจะนำพาไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทั้งปัจจุบันและอนาคต 

              ปัจจุบันได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การลูกเสือมีคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติบ้านเมือง ซึ่งเราพบเห็นกันอยู่เสมอว่า ลูกเสือได้ออกบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ นับว่าลูกเสือทั้งหลายได้เจริญตามเบื้องพระยุคลบาท ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ให้การส่งเสริมกิจการลูกเสือ  ทั้งในส่วนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  สำนักงานลูกเสือจังหวัด  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น  เช่น ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ลูกเสืออาสา กกต. ลูกเสือช่อสะอาด  ลูกเสือทักษะชีวิต ลูกเสือจราจร ลูกเสือสิ่งแวดล้อม และสมาคมสโมสรลูกเสือต่างๆ  เป็นต้น  โดยเฉพาะลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ที่สามารถนำเอากระบวนการลูกเสือไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง  สร้างความรักความศรัทธาสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญของประชาชนชาวไทย

              ในโอกาสที่ได้มาพร้อมกันต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ พระบรมราชานุสรณ์ของพระองค์ในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย จึงให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และลูกเสือทั้งหลายจงพร้อมใจกัน รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพวกเรา ขอให้ทุกคนจงตั้งจิตปณิธานอันแน่วแน่ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว         ที่ทรงมีพระราชประสงค์เห็นคนในชาติบ้านเมือง มีความสามัคคี  มีวินัย  ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะได้ทบทวนและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการลูกเสือ  ไม่ว่าลูกเสือในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน จงพร้อมใจกันประสานสัมพันธ์ พัฒนาหล่อหลอมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากเด็ก เยาวชน  และประชาชนมีคุณภาพและเข้มแข็ง  สถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จะมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

              ข้าแต่พระวิญญาณอันทรงศิริเสาวภาคย์ กอร์ปด้วยพระเมตตา พระกรุณา และพระปัญญาคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  แม้จะเสด็จสวรรคตไป  เป็นเวลา ๙๗ ปีแล้ว  พระองค์ทรงประทับอยู่ ณ สรวงสวรรค์ชั้นใด ขอพระองค์ทรงพระกรุณาทราบว่า บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะยึดมั่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอและจะปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีที่สุด  เพื่อให้กิจการลูกเสือและประเทศชาติอันเป็นที่รัก และหวงแหนของปวงชนชาวไทย ได้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดกาลนาน