ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยังยืน

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ  ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๖๒๘ ราย  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน  ลงวันที่ ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  นั้น 

สำนักเลขาธิการ ขอเรียนว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้รับเหรียญลูกเสือยั่งยืน    สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดจัดพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม ๑ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ในการนี้ มีบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนในวาระนี้ด้วย ใคร่ขอความกรุณาจากท่านมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

๑.  แจ้งผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน  เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน            ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยรายงานตัวระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  

  ๒. แจ้งความจำนงการเข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน มายังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ email : smay6386@gmail.com ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หากเลยกำหนดขออนุญาตถือว่าท่าน   ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนได้   

การแต่งกาย :  เครื่องแบบลูกเสือ ชาย :  กางเกงขาสั้น / หญิง :  ชุดฝึก