ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ของสำนักงานลูกเสือจังหวัด

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ  ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๖๒๘ ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน  ลงวันที่ ๑๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  นั้น  

 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอเรียนว่ามีบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนในวาระนี้ด้วยและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้รับเหรียญลูกเสือยั่งยืน