ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ลูกเสือ ต้านภัย ร่วมใจป้องกันโควิด – 19

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ลูกเสือ ต้านภัย ร่วมใจป้องกันโควิด – 19

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะดำเนินการจัดประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "ลูกเสือ ต้านภัย ร่วมใจป้องกันโควิด - 19 " โดยวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญความร่วมใจเป็นหนึ่ง ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโรโรนา 2019 เนื่องจากสถานการณืปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของ รัฐบาลจึงมีแนวทางเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส ในการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองและป้องกันผู้อื่น เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคในวงกว้าง

 

ท่านใดสนใจประกวดคลิปวิดีโอ สามารถดาวน์โหลด กติกาและรายละเอียด ในใต้ลิ้งนี้