ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”

ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดให้มีโครงการการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยให้สถานศึกษาส่งผลงานคลิปประกวดในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม -  10 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้คณะกรรมการการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อลูกเสือจิตอาสาพระราชทานได้พิจารณาการตัดสินผลงานตามประกาศหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศดังแนบ