ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”

เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ

ในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”

คุณสมบัติเข้าประกวด

ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทุกสังกัด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองผลงานในการเข้าประกวด

 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน

    ๑. ความคิดสร้างสรรค์            ๒๐      คะแนน

    ๒. เนื้อหา                             ๒๐      คะแนน

    ๓. เทคนิคการเล่าเรื่อง           ๒๐      คะแนน

    ๔. การใช้ภาษาและดนตรี       ๒๐      คะแนน

    ๕. คุณภาพในการผลิต            ๒๐      คะแนน

             (รวมคะแนนการตัดสิน   ๑๐๐    คะแนน)

 รางวัล

                       รางวัลที่ ๑    เป็นเงิน           ๓๐,๐๐๐  บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

                       รางวัลที่ ๒    เป็นเงิน           ๒๐,๐๐๐  บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

                       รางวัลที่ ๓    เป็นเงิน           ๑๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

                        รางวัลชมเชย  เป็นเงิน           ๕,๐๐๐     บาท   พร้อมเกียรติบัตร

รับสมัครพร้อมผลงานคลิปวีดิโอ ตั้งแต่ วันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ถึง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕