ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมบุคคลทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (4 ท่อน) รุ่นที่ 137

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคคลทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (4 ท่อน) รุ่นที่ 137 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ โดยมี นายกฤตตพัฒน์ ลิมปนเวทยานนท์ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม สโมสรลูกเสือป่าปฐมนคร กล่าวรายงาน นายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ ,นายอมร ชุมศรี ,นางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขำ , นายศรีชัย พรประชาธรรม , นางสาวอัจฉรา สากระจาย และคณะวิทยากร เข้าร่วมในพิธีเปิด

ทั้งนี้ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ( 4 ท่อน) มีผู้เข้าอบรมจำนวน 45 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ