ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 / 2563

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณะจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูล “ลูกเสือ และ ข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้อง”
วันพฤหัส 23 เมษายน 63
ณ สนง.ลูกเสือแห่งชาติ
- นายวีระกุล อรัณยะนาค ที่ปรึกษา สลช.
ประธานที่ประชุม
1.นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2.นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน.
3.นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน.
4.นานกษิพัฒ ภูลังกา ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กศน.
5.นายโอฬาร​ ​ เก่งรักษ์สัตว์ ผอ.สกก.
6.นางจิดาภา ผิวฝัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กศน.
7.นายชัยชนะ หมายติดกลาง สกก.สป.
8.นายวิทยา ฉินศิริกุล สกก.สป.