ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเข้าร่วมประชุม 27th Asia-Pacific Regional Scout Conference

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเข้าร่วมประชุม 27th Asia-Pacific Regional Scout Conference ในระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายสมบูรณ์ บุญศิริ นายเศฎนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี นางสาวอัจฉรา สากระจาย และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของลูกเสือภาคพื้น