ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ . ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๖๒๘ ราย