ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมช.กนกวรรณ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติศรีราชา

รมช.กนกวรรณ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติศรีราชา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียง

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” ตามประเพณีที่ปฏิบัติ ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ด้วยการประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ออกบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และแสดงออกถึงเกียรติของลูกเสือ

รมช.ศึกษาธิการ ถวายราชสดุดีความว่า ด้วยวันนี้ของทุกปี เป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ ลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องด้วยเป็น “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง วันนี้ลูกเสือทุกหน่วยเหล่า ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวามเป็นราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และนับเป็นโอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าได้มาพบปะกับลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ในพิธีที่สำคัญในวันนี้

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น ต้องมีกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงทรงตั้งกองเสือป่า และนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ ต่อมาได้ทรงเล็งเห็นถึงการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ในการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จึงทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระองค์ได้ทรงดำเนินการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ลักษณะการปกครอง และฝึกอบรมลูกเสือในกองที่ตั้งใหม่ด้วยพระองค์เอง และมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกมณฑลของประเทศ จึงทำให้กิจการลูกเสือมีความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามกาลสมัยจวบจนปัจจุบันนับเป็นปีที่ 110 แล้ว

ปัจจุบันได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า กิจการลูกเสือมีคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติบ้านเมือง ซึ่งเราพบเห็นกันอยู่เสมอว่า ลูกเสือได้ออกบำเพ็ญประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติบ้านเมือง ซึ่งเราพบเห็นกันอยู่เสมอว่า ลูกเสือได้ออกบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู็อื่นอยู่เสมอนับว่าลูกเสือทั้งหลายได้เจริญตามเบื้องพระยุคลบาท ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ให้การส่งเสริมกิจการลูกเสือ ทั้งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น เช่น ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ลูกเสือจิตอาสา กกต. ลูกเสือช่อสะอาด ลูกเสือทักษะชีวิต ลูกเสือจราจร ลูกเสือสิ่งแวดล้อม และสมาคมสโมสรลูกเสือต่างๆ เป็นต้น โดยเฉพาะลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่สามารถนำเอากระบวนการลูกเสือไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง สร้างความรักความศรัทธาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญของประชาชนชาวไทย

ทั้งนี้ทางสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติและแต่งตั้ง นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ให้มีคุณวุฒิหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อน ด้วย