ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลคะแนนการประเมิน (ITA)

นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยหลังจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทำให้คะแนนการประเมินสูงขึ้น จากปี 2562 และปี 2563 ตามลำดับ สำหรับปี 2564 ได้คะแนน 97.89 จากคะแนน จาก 100 คะแนน โดยได้คะแนนในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การปฎิบัติหน้าที่ 96.13 คะแนน
2. การใช้งบประมาณ 95.52 คะแนน
3. การใช้อำนาจ 96.05 คะแนน
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 94.3 คะแนน
5. การแก้ปัญหาการทุจริต 96.96 คะแนน
6. คุณภาพการดำเนินงาน 97.26 คะแนน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97 คะแนน
8. การปรับปรุงการทำงาน 97.22 คะแนน
9. การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน
10. การป้องกันทุจริต 100 คะแนน

นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือ กล่าวอีกว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA. ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปี 2564
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาหน่วยงานตามภารกิจของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป