ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือจัดทำข้อมูลค่ายลูกเสือ

              สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศค่ายลูกเสือทั่วประเทศให้เป็นปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานค่ายลูกเสือให้เป็นปัจจุบัน และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาค่ายลูกเสือในทุกๆด้าน

              ดึงนั้นสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงใคร่ขอให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลค่ายลูกเสือในจังหวัดของท่าน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์ด้วย

copy ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร : https://drive.google.com/drive/folders/1Q_kgrPGPhiTqGxSPy4ngS1Nee88Zthis?usp=sharing