ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานลูกเสือประเทศศรีลังกา กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ Global Cultural Jamboree

สำนักงานลูกเสือประเทศศรีลังกา กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ Global Cultural Jamboree ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันนำเสนอศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาและภาษาประจำชาติ ผ่านการถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาออนไลน์ อีกทั้ง ยังได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม นั้น ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสถานศึกษา ลูกเสือ เนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้มีส่วนร่วม ในงานชุมนุมลูกเสือ Global Cultural Jamboree จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากร ทางการลูกเสือ เข้าร่วมเป็นผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมดังกล่าวดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.scoutthailand.org และเฟสบุ๊ค IR Division - NSOT กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมงานประกวดฯ ไปยังอีเมล์ irofnsothailand@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔