ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโนนา ๒๐๑๙   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโนนา ๒๐๑๙ ดีขึ้นตามลำดับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงวศึกษาธิการ เห็นควรให้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้ตามปกติ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด