ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายณัฏ​ฐ​พล​ ทีป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​บริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันพฤหัสบ​ดี​ที่ 10 กันยายน​ 2563 นายณัฏ​ฐ​พล​ ทีป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​บริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ​ กระทรวง​ศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า โลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพสังคมและการเรียนรู้ของคนเปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการ​ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลการจัดการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนของประเทศ ก็ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ทันสถานการณ์มากขึ้น ในส่วนของกิจกรรมลูกเสือนั้น มีหน้าที่สำคัญในการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการเป็นคนดีมีคุณธรรม รักษาระเบียบวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องปรับหลักสูตรลูกเสือให้มีความทันสมัย เน้นการปฏิบัติ​ เพื่อทำให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนลูกเสือไม่ได้เป็นภาระ โดยสามารถนำผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถ มาช่วยผสมผสานให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์​ ผ่านกิจกรรมลูกเสือได้

อีกทั้ง การฝึกอบรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ นายก​รัฐมนตรี​ ที่ต้องการให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์​นอกห้องเรียน เรียนรู้บริบทของสังคม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อฝึกฝนทักษะนอกห้องเรียนให้มากขึ้น สุดท้ายแล้ว การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ จะนำไปสู่การสร้างบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ ที่จัดตั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค จำนวน 55 สโมสร​ โดยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจสอบรายชื่อสโมสรลูกเสือให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งได้อนุมัติให้ใช้เงินรายได้ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ในบริเวณค่ายลูกเสือวชิราวุธ​ อำเภอศรีราชา​ จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ​ และสนามบินอู่ตะเภา เป็นโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จึงให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีหนังสือแจ้งไปยัง รฟท. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อทราบการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดังกล่าว ซึ่งการก่อสร้างจะกระทบที่ดินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ บริเวณด้านหลังค่ายลูกเสือวชิราวุธ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา ซึ่งจะมีการหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว ตามกฎระเบียบของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี โดยมีศาสตราจารย์​พิเศษธงทอง จันทราศุ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน โดยให้ปรับรายชื่อของกรรมการตามข้อเสนอและข้อสังเกตในที่ประชุม

ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ อาทิ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการตั้ง การยุบ การจัดหน่วยลูกเสือ และประเภทลูกเสือ พ.ศ. ... ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ สลช. จัดทำรายละเอียดในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ และนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป, การพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยวุฒิบัตร หนังสือสำคัญ และใบแทนหลักฐานวุฒิบัตร พ.ศ. ... โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และสมบูรณ์ สามารถนำฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้, การดำเนินงานของสโมสรลูกเสืออากาศ ทั้งในเรื่องของการปรับหลักสูตร การจัดตั้งสโมสรลูกเสืออากาศกองบิน การขออนุญาตใช้เครื่องหมายลูกเสือ