ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (Big Cleaning Day) “เลี่ยงภัยโควิด โรคระบาดแห่งศตวรรษ “ เตรียมความพร้อมใช้สถานที่ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ในยุคโควิด ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

เมือวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (Big Cleaning Day) “เลี่ยงภัยโควิด โรคระบาดแห่งศตวรรษ “ เตรียมความพร้อมใช้สถานที่ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ในยุคโควิด ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี“ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยนายวีระกุล อรัยะนาค ที่ปรึกษาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (Big Cleaning Day)  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ