ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดมาตรการและแนวทางการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ขอยกเลิกมาตราการและแนวทางการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) โดยให้สามารถาดำเนินการจัดประชุม งานชุมนุม การเข้าค่ายลูกเสือ การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือนั้น ดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามปกติ โดยเน้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด