ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 กรกฎาคม. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครบรอบ 109 ปีเกี่ยวกับเรา

1 กรกฎาคม. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครบรอบ 109 ปี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง ของ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ที่มีการตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในสงครามบัวร์ เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เด็กไทยได้มีโอกาสทำประโยชน์อันยอดเยี่ยมให้แก่ชาติไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 ทรงพยายามชี้ทางให้เด็กไทย ดำเนินชีวิตในทางที่ดีงาม เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษ ตลอดจนเพื่อนร่วมชาติของตนในทางที่ถูกที่ควร พระราชทานคำขวัญเสือป่าเป็นคติประจำใจแก่ลูกเสือยึดถือและปฏิบัติว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” และทรงรับสั่งว่า “คติประจำใจนี้ไม่ใช่ยึดถือ แต่ในขณะที่แต่งเครื่องแบบลูกเสือเท่านั้นลูกเสือทุกคนจะต้องยึดถือเป็นคติประจำใจไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแต่งตัวอย่างไร” คณะลูกเสือแห่งชาติจึงได้ถือกำเนิดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพรมหากรุณาธิคุณ แก่กิจการลูกเสือ ทั้งในส่วนของคณะลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือโลก และสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติให้เป็นที่ประจักษ์ องค์การลูกเสือโลก จึงทูลเกล้าถวายตำแหน่งหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือและเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อนกิตติมศักดิ์ ทูลเกล้าถวายตำแหน่งองค์อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ขององค์การลูกเสือโลก และทูลเกล้าถวายเหรียญสดุดีลูกเสือโลก นับว่าเป็นเกียรติประวัติของคณะลูกเสือแห่งชาติมหาศาล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสำหรับพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวียนมาบรรจบครบรอบ 109 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า

อยู่หัวทรงประกาศใช้ข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือฉบับแรก ซึ่งระยะเวลากว่าศตวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมุ่งหวังไว้นั้น ว่าประชาชนทุกคนสามารถนำหลักการของลูกเสือมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดำเนินชีวิตในทางที่ดีงาม เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษนั้น สามารถนำมาใช้ได้จริงและสัมฤทธิ์ผลตามที่พระองค์หวังไว้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกว่าศตวรรษก็ตาม

#นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กล่าวถึงนโยบายที่จะขับเคลื่อนและพัฒนากิจการลูกเสือต่อไปในอนาคตว่า “กิจการลูกเสือเป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราโชบายที่จะสานต่อกิจการลูกเสืออันสำคัญ ในฐานะประธานกรรมการบริหาลูกเสือแห่งชาติ ได้มอบนโยบาย และจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับกิจการลูกเสือ พัฒนาค่ายลูกเสือที่มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อรองรับกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้ขบวนการลูกเสือ และหวังว่าจะให้สถานที่ฝึกอบรมของลูกเสือ ในการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ให้กับลูกเสือทั่วประเทศ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีใจรักในกิจการลูกเสือหรืออยากเห็นเด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ขอให้ช่วยกันสนับสนุนกิจการลูกเสือให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป”

ในขณะเดียวกัน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวเสริมถึงการขับเคลื่อนและพัฒนากิจการลูกเสือเพิ่มเติมว่า “เรามุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ เพราะว่าการที่จะให้การฝึกอบรมและพัฒนาในทุกมิตินั้น บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาก่อน จากนั้นจึงมีการพัฒนาหลักสูตรทางการลูกเสือให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตนเอง โดยนำร่องไปแล้ว 8 จังหวัด ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังจะดำเนินการขยายผลไปอีก 69 จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยภายในเดือนสิงหาคม 2563 นี้”

ซึ่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจะทำการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาฯ เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงปรับกิจกรรมในการจัดงานวันคล้ายวัน สถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้เหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า “เนื่องจากสถานการณ์ของวิกฤตที่เกิดขึ้น อาจจะทำให้ประเพณีของการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ยังคงไว้ซึ่งจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย อีกทั้งยังมอบหมายให้สำนักงานลูกเสือจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมทดแทนวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามความเหมาะสมของในแต่ละพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาและปลูกฝังให้เยาวชนลูกเสือให้มีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนและไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อพัฒนาให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน”

รมช.กนกวรรณ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยมีนายธีรพงษ์ สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. และตัวแทนคณะลูกเสือ เข้าร่วมงาน ณ อาคารศาลาวชิราวุธ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

         สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 109 ของกิจการลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ