ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "ลูกเสือ ต้านภัย ร่วมใจป้องกันโควิด – 19"

ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "ลูกเสือ ต้านภัย ร่วมใจป้องกันโควิด - 19"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญความร่วมใจเป็นหนึ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการส่งคลิปวิดีโอ  เข้าประกวดตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ บัดนี้การประกวดคลิปวีดีโอได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินคลิปวิดีโอจากการนับคะแนนจากยอด Like ยอด Share และคลิปวิดีโอใดที่ได้ยอด Like ยอด Share สูงสุดจะได้รับรางวัลจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "ลูกเสือ ต้านภัย ร่วมใจป้องกันโควิด - 19" ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย

รางวัลรองชนะเลิศ อันอับ ๒

นายรัชชานนท์  สุขเจริญ

  นายดนุพล  เทพคุณ