ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลลูกเสือ นตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อนำข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๖๓