ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น “ทำไมต้องเรียนลูกเสือ”

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดำเนินการจัดการประกวดภาพยนตร์สั้น “ทำไมต้องเรียนลูกเสือ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ

ดังนั้น เพื่อให้การประกวดดังกล่าวเป็นไปด้วยเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ    จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น “ทำไมต้องเรียนลูกเสือ” ดังนี้