ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง อนุสนธิประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรณีมีเหตุผลพิเศษและมีความจำเป็นอย่างยิ่งตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรณีมีเหตุผลพิเศษและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้