ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ดังนั้น จึงของดการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓