ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัคร
สอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้