ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ ตำแหน่งเลขที่๑ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกได้ ดังเอกสารตามที่แนบ